Kom kijken!

Lijkt IKC de Wereldwijzer u een fijne plek voor uw kind? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

School

Iedere eerste donderdagochtend van de maand leiden we u graag rond in ons Integraal Kindcentrum.

E-mail: Leny Tholhuijsen
Telefoon: 078-6142561

Voorschool & Kinderopvang

E-mail: SDK kinderopvang
Telefoon: 078-6226199

Aanmelden

donderdag 14 september

Welkom op school!

18.30-19.30 uur infoavond iPad gr. 1 t/m 8

Complete kalender

Openingstijden

IKC de Wereldwijzer is iedere dag open van 7.00 - 18.00 uur.

Overzicht tijden

Kwaliteitszorg

Op basisschool de Wereldwijzer, voorheen de Mariaschool, vormt de kwaliteitszorg een belangrijk fundament voor ons onderwijs.

In onderstaande resultaten en kwaliteitsgegevens zult u nog regelmatig de naam Mariaschool tegenkomen. Dit heeft natuurlijk te maken met de naamswijziging.

De resultaten van het onderwijs

Natuurlijk mag een ouder van een school kwaliteit en goede resultaten verwachten. Als de zorg van een school zo is, dat een vrij groot aantal kinderen op de school zelf kan worden opgevangen, dan heeft dit consequenties voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

Basisschool de Wereldwijzer vindt het in eerste instantie belangrijk, dat een kind zich veilig voelt op school. Dat het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig kind en verantwoordelijkheden kent.

Natuurlijk willen wij ‘uit een kind halen wat er in zit’, met andere woorden ‘het talent van ieder kind laten floreren’.

Om het kind naar beste kunnen te laten presteren is het belangrijk te kijken naar:

 • werkhouding;
 • interesse;
 • motivatie;
 • doorzettingsvermogen;
 • concentratie;
 • sociaal gedrag en
 • intelligentie.

Inzicht voor ouders

Bij de Wereldwijzer kunnen ouders het volgende inzien:

 • de observaties van de peuters en de kleuters (BOSOS);
 • de toetsen van de peuters en de kleuters;
 • SCOL /gedragvragenlijst;
 • de rapporten van groep 0 t / m 8;
 • de uitslagen van de methodetoetsen van groep 3 t/ m 8;
 • de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem groep 0 t/m 8
 • de drempeltoets in groep 8;
 • de portfolio’s van groep 8;
 • de Cito eindtoets.

De Interne Begeleider maakt elk jaar een Ondersteuningsplan. Daarin kunnen de ouders lezen aan hoeveel kinderen extra zorg is besteed. Ook dit rapport kunnen de ouders inzien.

Oudertevredenheid

In november en december 2012 onderzocht de Mariaschool de tevredenheid bij ouders. Bekijk de resultaten voor de ouders van de peuters en de ouders van groep 1 t/m 8 kinderen. De volledige enquête is op school in te zien.

Inspectierapporten

Inspectie van het Onderwijs

Kwaliteitszorg vormt een belangrijk fundament van de Mariaschool en is van goed niveau.
De inspectie spreekt haar waardering hierover uit en wij, als school, zijn hier ook zeer tevreden over.
In het inspectierapport van mei 2010 werd met name de kwaliteitszorg heel positief beoordeeld.
De Mariaschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en de resultaten zijn als voldoende beoordeeld.

Vanaf onze website kunt u downloaden:

Vanaf de Inspectie van het Onderwijs website kunt u meer rapporten over de Mariaschool downloaden. Een passage uit het meest recente “Rapport Themaonderzoek Rekenen en Wiskunde PO”:

‘In het Schoolontwikkelingsplan 2009-2013 verwoordt de school het streven om proactief en resultaat- en opbrengstgericht te willen werken. Hierbij wordt de kwaliteit van het onderwijs structureel bepaald, bewaakt en verbeterd aan de hand van de bevindingen van zowel interne als externe audits. Met deze doelstellingen geeft de school blijk van een zelfkritische en open houding die is gericht op voortdurende verbetering van het onderwijsleerproces. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie met waardering vastgesteld dat deze houding en werkwijzen ook in de praktijk duidelijk zichtbaar zijn.’

Op de website van ‘t Oogappeltje kunt u het Inspectierapport BSO Mariaschool bekijken.

In het Inspectierapport voor- en vroegschoolse educatie van november 2010 constateert de Inspectie van het Onderwijs dat de Mariaschool er op uitstekende wijze in slaagt om vorm te geven aan het onderwijs in de peuter- en kleutergroepen. Vanuit de Gemeente Dordrecht is gevraagd of de Mariaschool als voorbeeldschool wil meewerken aan het samenstellen van een informatiefilm.

GGD Zuid-Holland Zuid

Vanaf onze website kunt u downloaden:

Vanaf het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u meer rapporten over de Mariaschool downloaden.

CITO eindtoets

De resultaten van ons onderwijs beschrijven valt niet mee. Veel is niet te meten, laat staan in getallen uit te drukken. Denk maar aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen, de sociale vorming of de ontwikkeling van de motoriek. Hoe meet je spreken, luisteren of expressie activiteiten? Daarom beperken we ons tot de resultaten van de Cito Eindtoets. Dit geeft aan wat de kinderen aan het eind van de basisschool beheersen bij een aantal belangrijke vakken. Bovendien wordt onze school vergeleken met andere scholen die aan de toets meedoen.

Het landelijke gemiddelde ligt jaarlijks rond de 535. De Mariaschool scoort de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde, zie onderstaande figuur.

Met ingang van schooljaar 2011-2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen.

Ook met deze systematiek scoort de Mariaschool bovengemiddeld, zie onderstaande figuur. Hierin geeft de middelste lijn per procentpunt schoolgewicht de gemiddelde schoolscore weer. De ondergrens (onderste lijn) en de bovengrens (bovenste lijn) zijn afgeleid van dat gemiddelde.

Het landelijke gemiddelde van de schoolgroep is 531,9 en de bovengrens is 533,9.

Doorstroom

De leerlingen van groep 8 zijn het afgelopen schooljaar toegelaten tot de volgende vormen van voortgezet onderwijs:

Schoolsoort  Juli
2011
Juli
2012
Juli
2013
Juli
2014
Juli
2015
GYMNASIUM  0% 14,2% 0% 11,5% 5,6%
VWO TT 0% 0% 0% 0% 11%
HAVO/ VWO 10% 14,2% 11,8% 11,5% 5,6%
HAVO/ VWO TT 0% 0% 0% 0% 5,6%
VMBO T-HAVO 30% 21,4% 29,4% 0% 33,3%
VMBO TL 5% 14,2% 11,8% 46% 11%
VMBO GL 5% 0% 5,9% 0% 0%
VMBO GL/TL 0% 0% 0% 0% 0%
VMBO KBL 15% 21,4% 17,6% 7,7% 16,7%
VMBO BBL 30% 7,1% 11,8% 19,2% 11%
Praktijkonderwijs 5% 7,1% 11,8% 0% 0%
VSO 0% 0% 0% 0% 0%
Anders 3,8% ISK

Keurmerken

Op de Mariaschool werken we in de peutergroepen, groep 1 en groep 2 met de methode Piramide (meer informatie vindt u hier). In mei 2007 heeft onze school het Keurmerk Piramide ontvangen. In 2012 heeft er opnieuw een externe audit plaats gevonden, ook nu heeft de Mariaschool weer een schitterend rapport gekregen.

Verder is de Mariaschool een van de beeldbepalende TOMscholen.

Beleidsplannen

De volgende Mariaschool beleidsplannen kunt u hier bekijken:

 • Pedagogisch Beleid voor de peuters en de groepen 1 en 2
 • Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang

Basisschool de Wereldwijzer is een lerende school

Een school:

 • waarin mensen voortdurend hun mogelijkheden uitbreiden om die resultaten te bereiken die zij werkelijk wensen en nastreven,
 • waar nieuwe en expansieve denkpatronen worden gevoed en gekoesterd,
 • waar collectieve aspiratie de ruimte krijgt, en
 • waar mensen continu leren hoe ze samen moeten leren.

dsc_0015

Volg ons ook op Facebook!

Wil je niets missen? Kijk op onze facebook-pagina voor alle foto’s en nieuwtjes.

IKC Facebook