Kom kijken!

Lijkt IKC de Wereldwijzer u een fijne plek voor uw kind? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

School

Iedere eerste donderdagochtend van de maand leiden we u graag rond in ons Integraal Kindcentrum.

E-mail: Leny Tholhuijsen
Telefoon: 078-6142561

Voorschool & Kinderopvang

E-mail: SDK kinderopvang
Telefoon: 078-6226199

Aanmelden

donderdag 14 september

Welkom op school!

18.30-19.30 uur infoavond iPad gr. 1 t/m 8

Complete kalender

Openingstijden

IKC de Wereldwijzer is iedere dag open van 7.00 - 18.00 uur.

Overzicht tijden

Werken aan totale ontwikkeling

Natuurlijk zijn bij ons rekenen maar vooral ook taal, vakken waar heel veel aandacht en tijd naar toe gaat. Om goed te kunnen leren moet je goed in je vel zitten en heel belangrijk ook zelfvertrouwen hebben. Als SIS school zijn we in gaan zetten op drama, percussie, dans, sport na schooltijd. Het ging niet om de activiteit maar om de sociaal emotionele vaardigheden te stimuleren: samenwerken, ruimte geven, ruimte krijgen, elkaar respecteren, durven presenteren, kortom werken aan sociale vaardigheden in het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit de Verlengde schooldag zijn in de loop van de tijd de drama lessen onder schooltijd plaats gaan vinden. We wilden dat alle kinderen gingen profiteren van deze lessen. Het is begonnen met kennismaken en is uitgegroeid naar een doorgaande lijn drama van peuters tot en met groep 8. Daarbij is voor elke groep een duidelijk doel bepaald. Er kan ook ingespeeld worden op een situatie die in een bepaalde groep speelt. De dramalessen ondersteunen de lessen in taal en sociale vaardigheden. Zo zijn we ook aan de slag gegaan met Zangmakers en met muziekprikkels. Eerst kennismaken, kijken wat het is, ervaren wat de meerwaarde voor de kinderen kan zijn en van daaruit komen tot een doorgaande lijn.

Kinderen (en volwassenen) leren niet allemaal op dezelfde manier. De een moet er over lezen de ander moet het echt voelen en weer een ander wordt getriggerd door muziek. We weten ook dat je beter leert wanneer kennis in samenhang wordt aangeboden. Daarom geven wij ook eigentijds thematisch onderwijs en werken we met bepaalde aanpakken.

De kracht van de school ligt in het langdurig en integraal inzetten en verbinden van diverse aanpakken. Deze structurele inzet maakt dat de school een krachtige leeromgeving biedt.

Waar we als school voor staan is dat als kinderen naar het VO doorstromen het meer completere mensen zijn die meer hebben meegekregen dan alleen taal en rekenen. Zelfbewuste mensen die ervaren hebben dat je ook kunt uitblinken in drama, muziek of sport. Culturele vorming is goed maar niet als het een eendagsvlieg is. Voor ons is daarom culturele vorming geen los project maar zit verweven in de dag.

Wat zien we:

 • het schoolkoor;
 • het schoollied waarvan de kinderen samen met Zangmakers de tekst hebben gemaakt;
 • filmpjes zoals van Wolken tv;
 • de eindmusical waarin alle kinderen stralen en heel goed uit de verf komen en
 • de playback show, talenten worden zichtbaar

Rots & Water

Rots & Water is een psycho-fysieke sociale vaardigheidsheids-training. Deze training is geschikt voor zowel jongens als meisjes die sociale vaardigheden graag op een sportieve manier aan willen leren. Door het doen van oefeningen en spelletjes krijgen ze meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De rots staat daarbij voor stevigheid, op jezelf vertrouwen en je eigen weg durven kiezen. Dit kan je bijvoorbeeld helpen om om te gaan met groepsdruk. Het water leert kinderen meebewegen, open te staan voor de mening van anderen en zich te verplaatsen in de ander. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. De kinderen leren dit door met hun lichaam bezig te zijn, maar ook door te communiceren. Ze worden sterker en behendiger, leren omgaan met agressie en conflicten en krijgen meer controle over hun lichaam, emoties en gedachten. En het is vooral heel leuk om te doen!’

Hoe? We trainen in sportieve kleren en op blote voeten. De leerkracht doet actief mee in de les. Het is een psycho-fysieke training. Dit betekent oefeningen doen; ervaringen opdoen waarbij voelen, denken en doen op elkaar worden aangesloten. Door te bewegen worden deze koppelingen in de hersenen gemaakt.

dsc_0193

rots-en-water

Rots:

 • Zelfvertrouwen hebben
 • Doelgericht zijn
 • Denken aan jezelf
 • Zelfbeheersing hebben
 • Weten wat je wilt
 • Staan voor je mening
 • Durven en doen

Water:

 • Aardig zijn
 • Hulpvaardig zijn
 • Denken aan een ander
 • Contact maken
 • Creatief zijn
 • Flexibel zijn
 • Kunnen luisteren

Kijk voor meer informatie op www.rotsenwater.nl.

Alles-in-1

In groep 4 tot en met 8 wordt met de methode Alles-in-1 gewerkt. Alles-in-1 is adaptief en integraal basisonderwijs, dat via projecten aangeboden wordt aan de leerlingen.

Integraal wil zeggen dat de leerlingen niet leren via aparte vakken maar via 20 projecten, waarin alle vakken – behalve rekenen, schrijven en bewegingsonderwijs – zijn geïntegreerd. Er zijn vijf projecten per jaar gedurende de vijf leerjaren voor de groepen 4 t/m 8. Ieder jaar wordt één aardrijkskundeproject, één geschiedenisproject, één techniekproject, één cultuurproject en één natuurproject behandeld.

Adaptief wil zeggen dat de methode rekening houdt met de verschillen tussen leerlingenEr wordt gewerkt op zes niveaus; iedere leerling kan op het eigen niveau meedoen. Doordat de groepen 5 tot en met 8 in dezelfde periode met hetzelfde project bezig zijn kan er ook klas overstijgend gewerkt worden. Door de enorme ontwikkeling die de kinderen in groep 4 moeten maken op het gebied van taal en lezen worden de 5 projecten voor deze groep volgens een vaste volgorde aangeboden. Op deze manier kunnen we die ontwikkeling volgen en doorlopend drie niveaus aanbieden. Elk project duurt acht weken waarin dagelijks aandacht besteed wordt aan taal/lezen en wereldoriëntatie. Er is in groep 4 geen afwisseling van projectweken en Alles-Apart weken. De methode houdt ook rekening met hoogbegaafde leerlingen.

Er is dagelijkse afwisseling in:

 • gezamenlijke activiteiten en zelfstandig werken;
 • schriftelijke en digitale verwerking;
 • cognitief leren, leren door doen en leren door expressie.

dsc_0245

Iedere projectweek begint met een film over het subthema van de week. Daarna gaan de kinderen op allerlei manieren aan het werk, bijvoorbeeld met informatieve teksten, verhalen, gedichten, computeropdrachten, schriftelijke opdrachten, eigen werkstukken, leskisten met doe -opdrachten en zelfinstruerende tipkaarten, dans, drama, schilderen, filosoferen, tekenen, Engels met computergames, muziek, tentoonstellingen, quizzes en toetsen.

Culturele educatie

Culturele educatie:

 • past in het werken aan de totale ontwikkeling waarbij we weten dat niet iedereen op dezelfde manier leert.
 • helpt bij het werken en ontdekken van talenten en werkt ondersteunend bij taal, rekenen en de zaakvakken.
 • werkt als het structureel is ingebed in het schoolprogramma. Wat kinderen bijvoorbeeld leren over opruimen, respect hebben voor elkaar, pesten kan heel goed doormiddel van drama, zingen of het bespelen van een muziekinstrument worden uitgewerkt.
 • Drama, zingen, het bespelen van een instrument is voor ons cement dat alle vakgebieden met elkaar verbindt en verstevigt.

qy8a9049

De basisvaardigheden op het gebied van lezen taal, rekenen, sociale vaardigheden, leesplezier, bewegen en algemene ontwikkeling starten vanaf de peutergroepen en lopen door tot en met groep 8.

LIST: Lezen Is Top

In groep 3 gebruiken we de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’ samen met de principes van LIST (Lezen IS Top)

De methode besteedt aandacht aan:

 • Extra uitleg vóór de eigenlijke les begint (pre-teaching).
 • Extra hulp en oefeningen als de les niet zo goed gemaakt is.
 • Extra stof voor kinderen die heel snel zijn.
 • Computerstof om nog eens te oefenen. Binnen een half jaar kunnen de kinderen eenvoudige boekjes lezen. Om ouders te laten meegenieten met het leren lezen, maar ook om u kennis te laten maken met de manier waarop kinderen leren lezen, werken we met Overstap. Een programma voor thuis, met CD’s, boekjes en een werkmap.
 • In groep 4 t/m 8 wordt het technisch lezen voortgezet met de methode LIST (Lezen IS TOP).

dsc_0234

LIST is een onderwijsleertraject lezen dat start met basisvaardigheden bij de kleuters en doorloopt tot en met groep 8. Elke dag wordt er 40 minuten besteed aan stillezen lezen of hommelen (hardop ondersteund lezen). Iedereen leest in een boek dat aansluit bij de eigen belangstelling. Het kind kiest uit de schoolbibliotheek een boek dat het leuk of spannend vindt en dus uitleest.

Rekenen

In schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met de rekenmethode Wereld in Getallen 4. Hierbij gebruiken we ook het bijbehorende computerprogramma. Met deze nieuwe methode kunnen we beter differentiëren en de kinderen op maat bedienen.

Wereldoriënterende vakken

In groep 1 t/m 8 wordt aardrijkskunde, biologie en geschiedenis niet afzonderlijk gegeven. Er worden in die groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn. In groep 1-2 is dat gekoppeld aan Piramide. In groep 3 aan Veilig de Wereld in en wordt er gekeken naar het bovenliggende thema van Alles in 1.

Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gewerkt met Alles-in-1. Een methode waarbij via projecten alle vakken geïntegreerd worden aangeboden met uitzondering van bewegingsonderwijs, schrijven en rekenen.

Naast de 5 projecten per schooljaar wordt er in de tussenweken gewerkt met Alles Apart. In deze weken is er specifieke aandacht voor de regels en strategieën bij taal, spelling en begrijpend lezen.

Schrijven

We werken met de methode Schrijftaal voor de groepen 3 t/m 6. Voor de peuters tot en met groep 4 wordt gewerkt met de methode Schrijfdans.

Catechese

De Wereldwijzer is een katholieke school. Het katholiek zijn vind je terug in onze visie op goed burgerschap die geïnspireerd is op het hebben van een bepaalde houding die gericht is op het in stand houden en beter maken van de maatschappij. We werken met elkaar vanuit de deugden solidariteit, tolerantie en rechtvaardigheid . Daarnaast besteden we specifiek aandacht aan de katholieke feesten en levensvragen. Catechese zit verwerkt in de projecten van ‘Alles-in-1’.

Expressieactiviteiten

Muziek, tekenen, handvaardigheid, drama, cultuur en techniek worden integraal aangeboden en zijn gekoppeld aan de projecten. In groep 0-1-2 zijn deze activiteiten in Piramide opgenomen. Daarnaast wordt er door groep 1 t/m 3 gewerkt met de methode ‘Moet je doen’.In groep 4 tot en met 8 zijn deze vakken opgenomen in Alles-in-1.

Zelfstandig werken in de groepen

Vanaf groep 1 wordt er regelmatig gewerkt in hoeken. De leerlingen werken dan zelfstandig en mogen vaak zelf kiezen in welke hoek zij werken. Ze plannen dit van te voren. Er kan gekozen worden uit:

 • drama lessen;
 • lees/taalhoek;
 • techniek/bouwhoek;
 • schrijfhoek;
 • spelletjeshoek en
 • tekenhoek.

dsc_0195

Gym

De peuters en kleuters krijgen gym vanuit de methode ‘De gymkids’, basisgymnastiek voor peuters en kleuters. De peuters en kleuters gymmen iedere dag. Dit gebeurt binnen of buiten. De groepen 3 t/m 8 krijgen gym vanuit de methode Basislessen bewegingsonderwijs van Van Gelder. Daarnaast worden er regelmatig clinics verzorgd door sportstimulering Dordrecht.

Behalve op maandag zijn er iedere dag gym of spelactiviteiten. Via de planner kan een leerling zich aanmelden. Op donderdag is er extra gym voor de groepen 5 t/m 8. Deze gymlessen vallen buiten schooltijd en worden gegeven door de bewegingsagoog.

Zwemmen

Ouders ontvangen informatie over het zwemonderwijs en het belang hiervan. Zwemles gebeurt niet in schoolverband.

Engels

In groep 4 tot en met 8 krijgen de leerlingen Engels gekoppeld aan de projecten van Alles-in-1.

Volg ons ook op Facebook!

Wil je niets missen? Kijk op onze facebook-pagina voor alle foto’s en nieuwtjes.

IKC Facebook